[ Drukuj ]

Aktualności

 

 

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022


Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od dnia 1 sierpnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Bielska 2 oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernichów . Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym
m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego związanego z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę,
np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

 

Dodatkowe informacje:

  • Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie
  • tel. 338661865
  • e-mail: czernichow@gzo.com.pl

 

Wniosek o stypendium szkolne

 

 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. ,poz. 743)

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.)

5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1),

6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9),

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. poz. 2010 ze zm.)

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),

Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

1.      Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

2. Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:


1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. (M. P. z 2021 r., poz.58)- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4.

 

3. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Informację należy złożyć w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie z siedzibą 34 – 312 Międzybrodzie Bialskie ul. Bielska 2,  wg załączonego wzoru.

4. Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

1.     Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

2.     Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

3.     Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4.     Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa oświatowego albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;

5.     Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,

6.     Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA),

7.     Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

8.     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

9.     Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania  podmiotu.

 

5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów)

w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych)

Od 1 lipca 2014 r. (po tzw. okresie przejściowym) dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zmienił się zakres informacji przedstawianych wraz z wnioskiem. W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj.:

1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis; wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy,

2. zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),

3. dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym,

4. doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),

5. wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2020 r., poz. 1581) refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, od 1 lipca 2014 r. stanowi pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w ww. rozporządzeniu Komisji (UE).

6.Opłaty 
Nie pobiera się

7.Termin odpowiedzi 
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8.Tryb udzielenia odpowiedzi 
Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji

9.Termin przekazania dofinansowania
Wydanie decyzji następuje w terminach wskazanych w art.35  KPA natomiast  przekazanie przyznanego w drodze decyzji dofinansowania zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

10.Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernichów, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

11. Osoby udzielające informacji

tel. kontaktowy (33) 8661865 Anna Korbel

12. Kilka ważnych rad dla pracodawców:
1.
Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianym w art. 195 i art. 196 kodeksu pracy.
2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy- przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
3. Pracodawca, który jest rzemieślnikiem zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2159) musi być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

 

„Młodociani, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, który po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. po dniu 1 stycznia 2020 r. stał się rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kontynuują to przygotowanie zawodowe oraz zdają egzaminy zgodnie z dotychczasowymi zasadami dotyczącymi młodocianych zatrudnionych u pracodawców  niebędących rzemieślnikami.”- art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495).

4. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:
- pracodawca,
- osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
- osoba zatrudniona u pracodawcy
pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

4.1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.

2. Zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Wymagania dotyczące instruktorów praktycznej nauki zawodu zostały opisane w:

1)     § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),

2)     § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),

3)     § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391),

 

Załączniki:

1. Zawiadomienie o zawarciu umowy (pobierz)

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pobierz)

3. Formularz odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności:

a)     informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

4. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (pobierz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W ROKU 2017

Informacja o zasadach dofinansowania

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownimiem młodocianym

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Czernichów

można składać

w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie (siedziba w Międzybrodziu Bialskim ul. Bielska 2)

DO 15 WRZEŚNIA 2017R.

(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych

i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017r.)

Informacja o zasadach przyznawania stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

 

01.08.2016 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Szcegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

Wniosek wyprawka - pobierz

Oświadczenie o dokonaniu zakupu - pobierz

 

04.08.2015 r.

Wyprawka szkolna 2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA” - pobierz

Wniosek wyprawka - pobierz 1, pobierz 2

04.08.2015 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - Stypendia i ZasiłkiSzkolne - w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o składaniu wniosków w terminie od 01.09.2015 do 15.09.2015 r. - pobierz

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Czernichów - pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - pobierz

Katalog wydatków podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego - pobierz


06.03.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostawy artykułów ogólnospożywczych dla jednostek oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

27.02.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

25.02.2014 r.

Ogłoszenie Nr 64950-2014 dotyczące Dostawy artykułów ogólnospożywczych dla Jednostek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla dostawy artykułów ogólnospożywczych dla jednostek oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

24.02.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZOD.424.1.14 w zakresie części 2 - dostawa artykułów ogólnospożywczych - pobierz

21.02.2014 r.

Zmiana treści SIWZ w poz. 28  w zakresie części 2 dostawa  artykułów ogólnospożywczych - pobierz

19.02.2014 r.

Ogószenie nr 59028 - 2014 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - w zakresie części 1 mrożone artykuły spożywcze - pobierz

19.02.2014 r.

Wyjaśnienie treśći SIWZ dla dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów, w zakresie części 1 mrożone artykuły spożywcze - pobierz

15.02.2014 r.

Ogłoszenie nr 53822-2014 Dostawa artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów -pobierz

15.02.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla ogłoszenia o zamówieniu Dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

15.02.2014 r.

Ogłoszenie nr 53824 - 2014 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

04.11.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

 

24.10.2013 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. dostawy bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

22.10.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla dostawy bonów towarowych wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 oraz projektem umowy - pobierz

 

15.10.2013 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

27.09.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy artykułów biurowych na potrzeby programu pn. "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów". - pobierz

SIWZ dla dostawy artykułów biurowych - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz

 

26.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY PROGRAMU "BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ - PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU GIMNAZJALISTÓW GMINY CZERNICHÓW" - pobierz

 

 

25.09.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy artykułów biurowych na potrzeby programu pn. "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

SIWZ dla dostawy artykułów biurowych - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz

Załącznik 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz

 

13.08.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych: książek, EDU - ROMów, wyposażenia pracowni chemicznej w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

13.08.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. skanerów, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. drukarek z tonerami, 2 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń w ramach programu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

12.08.2013 r.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów spożywczych do szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Czernichów tj.:

Artykuły ogólnospożywcze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy art. ogólnospożywczych - pobierz

formularz cenowy  - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (art. ogólnospożywcze) - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów ogólnospożywczych - pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Mięso i wędliny:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mięsa i wędlin - pobierz

formularz cenowy - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (mięso i wędliny) - pobierz

wzór umowy na dostawę mięsa i wędlin - pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Mrożonki:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mrożonek - pobierz

formularz cenowy - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (mrożonki) - pobierz

wzór umowy na dostawę mrożonek - pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


26.07.2013 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby programu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" wraz z załącznikiem nr 1 - pobierz

Formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - pobierz

Szczegółowy kosztorys - załacznik nr 3 do zapytania ofertowego - pobierz

Wzór umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - pobierz

 

19.07.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. drukarek laserowych wraz z tonerami, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. skanerów, 2 szt. tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń - pobierz

wzór umowy dostawy sprzętu - załącznik do zapytania ofertowego - pobierz

formularz ofertowy - zalącznik do zapytania ofertowego - pobierz

 

19.07.2013 r.

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATOWYM UL. BIELSKA 2 34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE W TERMINIE:

OD 01.IX.2013 r. - 16.IX.2013 r.  w godz. 7.00 do 15.00 (dni robocze)

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ OD DNIA 26.VIII.2013 r.

informacja o przyznawaniu stypendium

wniosek o przyznanie stypendium

katalog wydatków

oświadczenie


16.07.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie realizacji dodatkowych zajęć w ramach programu  "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

12.07.2013 r.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

Zestawienie ofert cenowych dotyczących realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

11.07.2013 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczacego przedstawienia oferty cenowej na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. drukarek laser kolor z tonerami, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. skanerów, 2 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń - pobierz

 

27.06.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. drukarek laser kolor z tonerami, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. skanerów, 2 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń - pobierz

wzór umowy dostawy sprzętu - załącznik do zapytania ofertowego - pobierz

Formularz ofertowy - załącznik do zapytania ofertowego - pobierz

 

21.06.2013 r.

Zapytanie o cenę na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2012 Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - pobierz

Załącznik do zapytania o cenę na realizację zajęć dodatkowych - formularz ofertowy - pobierz

Załącznik do zapytania o cenę na realizację zajęć dodatkowych - wzór umowy - pobierz

10.06.2013 r.

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

Załącznik do zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

24.10.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1- 6 oraz wzór umowy dla dostawy bonów towarowych - pobierz

12.09.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

29.08.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

SIWZ dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty: pobierz

Załącznik nr 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1b do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1-4 - pobierz

Załącznik nr 2a: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik nr 3: wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 4: wykaz wykonanych dostaw: pobierz

Załącznik nr 4a: oświadczenie innego podmiotu: pobierz

Załącznik nr 5: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

 

 

28.08.2012 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację." - pobierz

 

23.08.2012 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

 

17.08.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację"

Ogłoszenie nr 178111 - 2012

SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty - pobierz

Załącznik nr 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1b do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 - 4 - pobierz

Załącznik nr 2a: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik nr 3: wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 4: wykaz wykonanych dostaw - pobierz

Załącznik nr 4a: oświadczenie innego podmiotu - pobierz

Załącznik nr 5: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

03.08.2012 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie informuje, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej szczegółowe informacje do pobrania:

Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania,

Wniosek o przyznanie dofinansowania,

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza,

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

 

03.08.2012 r.

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU 2012

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2012/2013. Wnioski należy składać do dnia 14.09.2012 r. – info. do pobrania

wniosek - pobierz

03.08.2012 r.

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATOWYM UL. BIELSKA 2 34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE W TERMINIE:

OD 01.IX.2012 r. - 17.IX.2012 r.  w godz. 7.00 do 15.00 (dni robocze)

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ OD DNIA 27.VIII.2012 r.

informacja o przyznawaniu stypendium

wniosek o przyznanie stypendium

katalog wydatków

oświadczenie

 

02.08.2012 r.

III ZAPYTANIE OFERTOWE– Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

w ramach projektu pt. „Akademia rozwoju - lepszy start w edukację”

(nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-24-024/11), realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie zaprasza do składania ofert zawierających oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - pobierz

4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

5. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim - pobierz

6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych wSzkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

8. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

9. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania u dzieci szczególnie uzdolnionych - pobierz

Wzór umowy zlecenia - pobierz


Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2012 r. do godz. 14.30

 

25.07.2012 r.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli w Gminie Czernichów tj.:

Artykuły ogólnospożywcze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy art. ogólnospożywczych - pobierz

zestawienie cenowe artykułów spożywczych - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów ogólnospożywczych - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (art. ogólnospożywcze) - pobierz

wyniki - pobierz

Mięso i wędliny:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mięsa i wędlin - pobierz

zestawienie cenowe mięsa i wędlin - pobierz

wzór umowy na dostawę mięsa i wędlin - pobierz

formularz ofertowy (mięso i wędliny) - pobierz

wyniki - pobierz

Mrożonki:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mrożonek - pobierz

zestawienie cenowe mrożonek - pobierz

wzór umowy na dostawę mrożonek - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (mrożonki) - pobierz

wyniki - pobierz

Nabiał i artykuły mleczarskie:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy nabiału - pobierz

zestawienie cenowe nabiału - pobierz

wzór umowy na dostawę nabiału - pobierz

formularz ofertowy (nabiał) - pobierz

wyniki - pobierz

Warzywa i owoce:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy warzyw - pobierz

zestawienie cenowe warzywa - pobierz

wzór umowy na dostawę warzyw - pobierz

formularz ofertowy (warzywa) - pobierz

wyniki - pobierz

Pieczywo i artykuły piekarnicze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pieczywa - pobierz

zestawienie cenowe pieczywa - pobierz

wzór umowy na dostawę pieczywa - pobierz

formularz ofertowy (pieczywo) - pobierz

wyniki - pobierz

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów biurowych oraz środków czystości do szkół i przedszkoli w Gminie Czernichów tj.:

Artykuły biurowe:

zapytanie ofertowe dotyczące dostaw artykułów biurowych - pobierz

zestawienie cenowe artykułów biurowych - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów biurowych - pobierz

formularz ofertowy (art. biurowe) - pobierz

wyjaśnienie - pobierz i uzupełniony formularz ofertowy - pobierz

wyniki - pobierz

Środki czystości:

zapytanie ofertowe dotyczące dostaw środków czystości - pobierz

zestawienie cenowe środków czystości - pobierz

wzór umowy na dostawę środków czystości - pobierz

formularz ofertowy (środki czystości) - pobierz

wyniki - pobierz

10.07. 2012 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE– Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

w ramach projektu pt. „Akademia rozwoju - lepszy start w edukację”

(nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-24-024/11), realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie zaprasza do składania ofert zawierających oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - pobierz

2. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - pobierz

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - pobierz

4. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - pobierz

5. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - pobierz

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania u dzieci szczególnie uzdolnionych - pobierz

Wzór umowy zlecenia - pobierz

25.06.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.)

Gminny zespół Oświatowy w Czernichowie , ul. Bielska 2, 34-312 Mię